Contact Us
Home > Contact Us

Tel:0572-8264322
Fax:0572-8264528
Code:313220
Website:www.dqjmgg.com
Address:No.1, Nanyangxi Rd., Zhongguan Town, Deqing Country, Zhejiang, China
E-mail:info@dqjmgg.com
Tax Code:33052106923952X
Beneficiary bank:德清农商银行钟管支行
Account number:201000108095752

Title:
Name:
Tel:
E-mail:
Content: